Implementirani projekti

CRSR sprovodi veliki broj projekata, prvenstveno orijentisanih ka obezbeđivanju podrške različitim zainteresovanih grupama (lokalnim I nacionalnim vlastima, medijima, obrazovnim institucijama, NVO sektoru, poslovnoj zajednici, itd.), izradi strateških dokumenata i izgradnji kapaciteta uz učešće relevantnih interesnih grupa.

Od 2004.g. realizovano je preko dvadeset projekata koji su finansirani od strane međunarodnih organizacija, poslovnog sektora, nacionalnih i lokalnih institucija. Neki od najznačajnijih u poslednjih par godina su:

IZVEŠTAVANJE O ŽIVOTNOJ SREDINI U SRBIJI

“Izveštavanje o životnoj sredini u Srbiji” je projekat koji je kofinansiran od strane EU Delegacije u Srbiji, u okviru programa “Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU” koji je implementirala češka organizacija TOL, sa partnerima Novosadskom novinarskom školom, Ekolist-om iz Praga i Ekopolis-om iz Niša.

Cilj projekta “Izveštavanje o životnoj sredini u Srbiji” jeste obuka novinara i unapređivanje izveštavanja o živtonoj sredini. Nakon onlajn kursa o izveštavanju, izabrano je 12 najboljih polaznika. Oni su prisustvovali dvodnevnom treningu u Novosadskoj novinarskoj školi, na kom su relevantni stručnjaci u oblasti zaštite životne sredine i medija edukovali novinare kako da na najbolji način izveštavaju o toj oblasti. Nakon treninga, usledio je okrugli sto “Životna sredina u medijskoj sredini”. Cilj okruglog stola bila je konkstruktivna diskusije u vezi sa trenutnim stanjem, kao i budućih potreba za poboljašnjem izveštavanja u oblasti zaštite životne sredine. Do kraja 2010. i tokom prve polovine 2011. godine, u okviru ovog projekta koordinirali terenskim radom i pravljenjem novinarskih reportaža koje su bile objavljenje na sajtu “Zelene vesti”.

IMPACT: Upravljanje otpadom I otpadnim vodama u odabranim opštinama Republike Srbije

giz-crsrGIZ projekat: IMPACT: Upravljanje otpadom I otpadnim vodama u odabranim opštinama Republike Srbije.

Projekat je počeo u 2012. godini, trajaće do decembra 2017. i realizuje se u dve faze, a svaka će trajati tri godine. Budžet projekta za prvu fazu (do sredine 2015.) je 2,4 miliona evra.

Cilj projekta je osnaživanje kapaciteta odabranih opština u planiranju i rešavanju problema u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama, kao i primena inovativnih i ekonomski isplativih rešenja kroz koncept cirkularne ekonomije u kojoj se otpad i otpadne vode koriste kao resursi za reciklažu, ponovnu upotrebu ili proizvodnju energije.

U prvoj fazi u projekat su bile uključene pet lokalnih samouprava; Aleksandrovac, Svilajnac, Bela Crkva, Krupanj i Kuršumlija i intenzivno su radile na planiranju i izradi strategije u oblasti upravljanja otpadom i otpadnim vodama na osnovu izvedene početne procene stanja.

U drugoj fazi projekta težište će biti na razvijanju ekonomski isplativih i u našim uslovima primenljivih rešenja, čije će izvođenje biti finansirano od strane nacionalnih i međunarodnih fondova. Glavni ciljevi su da ovih pet opština usklade upravljanje otpadom i otpadnim vodama sa zakonodavstvom EU.

ZELENI SAVET OPŠTINE KURŠUMLIJA

zeleni-savet-1CRSR aktivno učestvuje u odabranim aktivnostima u saradnji sa opštinom Kuršumlija, kao I formuranju Zelenog saveta opštine Kuršumlija, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

O modelu formiranja Zelenog saveta Ljubinka Kaluđerović (predstavnik SKGO Odbora za životnu sredinu) rekla je da bi predlog Odluke trebao da predloži Opštinsko veće, naglašavajući tom prilikom da bi osnovna namena pomenutog saveta zapravo bila savetodavnog karatkera, a sve u cilju  boljeg uključivanja građana u proces donošenja odluka iz oblasti zaštite životne sredine. Ona je dodala da bi građani svojim zeleni-savet-3predlozima i sugestijama pomogli nadležnim organima u donošenju važnih odluka koje se odnose na pomenutu temu i na taj način omogućili široj javnosti bolju informisanost o aktuelnim ekološkim pitanjima u opštini Kuršumlija.

zeleni-savet-2“Svaki pojedinac u Kuršumliji je odgovoran za očuvanje svoje okoline, zajedničnim delovanjem i angažovanjem moći ćemo da doprinesemo boljim uslovima za život svih nas”, istakla je Ljubinka Kaluđerović.

KA DRUŠTVENO ODGOVORNIM LOKALNIM BUDŽETSKIM POLITIKAMA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

ka-drustveno-odgovornim-politikama-2Regionalni centar za zaštitu životne sredine u Centralnoj i Istočnoj Evropi (REC) – Kancelarija u Srbiji implementira SENSE program uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) Kancelarija u Srbiji, uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA), pokrenuo je trogodišnji program podrške organizacijama civilnog društva (OCD) u Srbiji ka-drustveno-odgovornim-politikama-1– SENSE. Program ima za cilj promovisanje učešća OCD u procesima donošenja odluka po pitanjima životne sredine, kako bi se doprinelo inkluzivnijem upravljanju u oblasti životne sredine baziranom na konsenzusu.

Program SENSE pruža organizacijama civilnog društva (OCD) koje su aktivne u oblasti održivog razvoja izvanrednu mogućnost da dobiju finansijsku podršku za svoje projekte kao i da razviju kapacitete kroz učešće u sledećim komponentama ovog projekta:

  1. Komponenta finansijske podrške projektu (grantovi),
  2. Razvoj kapaciteta (dva trening modula Master kursa u Srbiji i u EU),
  3. Dijalog i umrežavanje, i
  4. Medijska komponenta (razvoj kapaciteta i dopiranje do javnosti).

Ovaj program ohrabruje OCD da se aktiviraju u pogleda učešća u odlučivanju, lobiranju kod donosioca odluka za održive programe razvoja i integrisanje održivih aspekata u planove razvoja u oblastima gde rade i žive. Naglasak se stavlja na poboljšanje kvaliteta života svih i društvenu pravičnost

U saradnji sa Topličkim centrom za demokratiju i ljudska  prava iz Prokuplja I Intermedia iz Blaca, CRSR je započeo realizaciju  projekta “Ka društveno odgovornim lokalnim budžetskim politikama u oblasti zaštite životne sredine“. Realizacija projekta, koji je podržan od Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) i Švedske agencije za međunarodni razvoj I saradnju (SIDA), trajaće do Avgusta 2015. godine.