Organizaciona struktura

Organi Centra za razvoj I saradnju regiona (CRSR) su: SKUPŠTINA, NADZORNI ODBOR, UPRAVNI ODBOR i IZVRŠNI DIREKTOR.

Skupštinu udruženja sačinjavaju osnivači i članovi centra.

Nadzorni odbor sastoji se od tri člana iz čijeg reda se bira predsednik odbora. Ovaj organ je nezavistan u svom radu u odnosu na ostale organe udruženja i ima potpunu kontrolu nad radom svih organa organizacije.

Upravni odbor ima 3 člana sa precizno određenim ulogama, pravima i odgovornostima. Članovi Upravnog odbora se biraju iz redova članstva organizacije, različite polne, nacionalne, socijalne i profesionalne strukture, koji svojim doprinosom mogu unaprediti delovanje CRSR i na taj način pomoći u podizanju kvaliteta usluga korisnicima programa na kojima će CRSR raditi. Upravni odbor iz svojih redova bira izvršnog direktora. Upravni odbor određuje programske koordinatore.

Izvršni direktor je osoba odgovorna za funkionisanje udruženja, shodno urađenom opisu posla i odgovoran je upravnom odboru. Izvršni direktor je ovlašten za predstavljanje, zastupanje i upravljanje finansijama udruženja.

Sekretar udruženja je osoba zadužena za redovno funkcionisanje kancelarije, vođenje korespondencije, arhiviranje, obavljanje drugih zadataka koji proizilaze iz potreba razvoja udruženja ili projekata. Sekretaru u radu pomaže njegov asistent.

Programski koordinator je osoba zadužena za nadzor i upravljanje dodeljenim programom na kojem radi CRSR. Programski koordinator je odgovoran za programiranje i realizaciju projekata unutar programa koji vodi. Za svoj rad je odgovoran izvršnom direktoru, a njemu su odgovorni projekt koordinatori i projektno osoblje (stalno angažovano i povremeno angažovano osoblje).

Projektni koordinator je osoblje koje radi direktno na sprovođenju projekata, bilo da je osoblje plaćeno ili da radi kao volonter. Odgovoran je za realizaciju dodeljenog projekta, i podnosi narativne i finasijske izveštaje nadređenom programskom koordinatoru. Stalno angažovano projektno osoblje je zaposleno osoblje u organizaciji, a po potrebi će biti angažovano i drugo osoblje koje će imati drugačije odgovornosti i obaveze, a sve shodno opisima poslova za svaku poziciju posebno. Najveći broj povremeno angažovanog osoblja je iz redova volontera i angažuju se samo za vreme trajanja pojedinih projektnih aktivnosti.